ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ

(Fizema Özel Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)

 

WEB GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLKELERİ

 

 

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri (“İlkeler”), Fizema Özel Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ”,“Şirket” yahut “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve Çalışan, Çalışan Adayı, Stajyer, Hissedar/Ortak, Ziyaretçi, Hasta (Ürün veya Hizmet Satın Alan), Tedarikçi Yetkilisi, Çevrimiçi Ziyaretçisine (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

 

2.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmektedir.

 

2.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ bünyesinde oluşturulmaktadır.

 

2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.

 

2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla bağlantılı ve sınırlı biçimde işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

 

2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel verileriniz ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ’nin Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ tarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.

 

3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.4 ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi

Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.

 

3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi

ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi

Kişisel verileriniz, işbu İlkelerde belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya dayalı olarak işlenmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZE EDİLMESİ

Veri Sahibi

Veri Kategorisi

Veri Türleri

Hasta

(Ürün veya Hizmet Satın Alan)

 

Kimlik Bilgisi

( Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Uyruk, İmza )

İletişim Bilgisi

(Adres, Telefon)

Hukuki İşlem Bilgileri

( Dava Dosyasındaki Bilgiler )

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

( Güvenlik Kamerası Kayıtları )

Sağlık Bilgisi

( Kişisel Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler, Kullanılan Protez ve Cihaz Bilgileri )

Çalışan

Kimlik Bilgisi

( Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Diğer(Uyruk))

İletişim Bilgisi

( Adres, Telefon, E-Mail, Referansların Ad-Soyad/İşyeri/Görevi/Telefonu )

 

Özlük Bilgisi

( İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, Bordro Bilgileri, İzin-Rapor Bilgisi, Görev/Unvan, SGK Hizmet Dökümü )

Mesleki Deneyim Bilgisi

(Diploma Bilgileri, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Meslekiçi Eğitim Bilgileri, Daha Önce Çalıştığı İşler/Tarihleri/Ayrılma Nedenleri, Referansların Ad-Soyadı/İşyeri/Görevi/Telefonu, Mezun Olduğu Okul/Bölüm/Okul Başlama ve BitişTarihi)

Hukuki İşlem Bilgisi

( Dava-İcra Dosyasındaki Bilgiler )

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

(Güvenlik Kamerası Kayıtları)

Finansal Bilgiler

(Banka IBAN ve Hesap Numarası)

Görsel Kayıtlar

(Fotoğraf)

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Bilgisi

(Din Bilgisi-Nüfus Cüzdanı Fotokopisinde Bulunduğu İçin)

Sağlık Bilgisi

(Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri)

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

(Adli Sicil Kaydı) 

Tedarikçi Yetkilisi

 

Kimlik Bilgisi

(Ad-Soyad)

İletişim

(Adres, Telefon)

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

(Güvenlik Kamerası Kayıtları)

Müşteri İşlem Bilgisi

( Fatura Senet Çek Bilgileri, Gişe Dekontlarındaki Bilgiler, Hesap Numarası/IBAN Bilgileri )

Hissedar/Ortak

Kimlik Bilgisi

( Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Uyruk, İmza Sirküsü )

 

İletişim

( Adres, E-posta, Telefon )

Finansal Bilgiler

(Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

(Güvenlik Kamerası Kayıtları)

Görsel Kayıtlar

(Fotoğraf)

Çalışan Adayı

Kimlik Bilgisi

( Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Cinsiyet, Uyruk Bilgisi )

İletişim

( Adres, Telefon, E-Mail, Referansların Ad-Soyadı/İşyeri/Görevi/Telefonu )

Mesleki Deneyim Bilgisi

( Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Daha Önce Çalıştığı İşler/Tarihleri/Ayrılma Nedenleri, Referansların Ad-Soyadı/İşyeri/Görevi/Telefonu, Mezun Olduğu Okul/Bölüm/Okul Başlama ve Bitiş Tarihleri )

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

(Güvenlik Kamerası Kayıtları)

Görsel Kayıtlar

(Fotoğraf)

Stajyer

Kimlik Bilgisi

( Ad-Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Cinsiyet )

İletişim

(Adres, Telefon Numarası)

Finansal Bilgiler

(Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)

Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi

(Güvenlik Kamerası Kayıtları)

Ziyaretçi

Fiziksel Mekân Güvenliği

(Güvenlik Kamerası Kayıtları)

Çevrimiçi Ziyaretçi

İşlem Güvenliği Bilgileri

(IP Bilgileri, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri)

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ’nde, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ilgili kişi grubuna göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.

 

5.1. Hasta (Ürün veya Hizmet Satın Alan)

Hasta kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.2. Çalışan

Çalışan kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ücret Politikasının Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.3. Tedarikçi Yetkilisi

Tedarikçi Yetkilisi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.4. Hissedar/Ortak

Hissedar/Ortak kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.5. Çalışan Adayı

Çalışan Adayı kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ücret Politikasının Yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.6. Stajyer

Stajyer kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.7. Ziyaretçi

Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

5.8. Çevrimiçi Ziyaretçi

Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirket tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında (kişisel verilerin aktif olarak üçüncü kişilerle paylaşılması veya kişisel verilerin üçüncü kişilerin erişime açılması) KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket edilmelidir.

Şirket veri envanteri dikkate alınarak kişisel veriler ilgisine göre; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Yapılan Anlaşmalı Banka, Anlaşmalı Mali Müşavir, İş Yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Maaş Alınan Anlaşmalı Bankaya 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

7. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ’ne fiziki ya da elektronik ortamda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.

 

7.1. Hasta (Ürün veya Hizmet Satın Alan)

Hasta kişisel verileri;

  1. Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Uyruk, İmza), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

b) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Telefon Bilgisi), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamera Kayıtları)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

c) Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kişisel Sağlık Bilgileri, Engellilik Durumuna Ait Bilgileri ve Kullanılan Protez ve Cihaz Bilgileri),

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi”

d) Hukuki İşlem Bilgisi veri kategorisinden (Dava Dosyasındaki Bilgiler),

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”  

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

 

7.2. Çalışan

Çalışan kişisel verileri;

a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin) alınması

Ayrıca

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar Bilgisi veri kategorisinden (Din Bilgisinin),

Gerektiğinde özlük dosyasına konabilmesi için Sağlık Bilgisi veri kategorisinden (Kan Grubu Bilgisi, Kişisel Sağlık Bilgileri),

Ceza Mahkûmiyeti Bilgisi veri kategorisinden (Adli Sicil Kaydının)

İşlenmesi 6698 sayılı Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde yer alan “İlgili kişinin açık rızasıyla”

b) Özlük Bilgisi veri kategorisinden (İşe Giriş Çıkış Belgesi Kayıtları, İzin-Rapor Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

c) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Uyruk), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

d) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Bordro Bilgileri), Hukuki İşlem Bilgisi veri kategorisinden (Dava-İcra Dosyasındaki Bilgiler), Finansal Bilgiler veri kategorisinden (Banka IBAN ve Hesap Numarası)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”  

  1. Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Telefon, E-Mail, Referansların Ad-Soyad/İşyeri/Görevi/Telefonu), Özlük Bilgisi veri kategorisinden (Görev/Unvan, SGK Hizmet Dökümü), Mesleki Deneyim Bilgisi veri kategorisinden (Diploma Bilgileri, Sertifikalar, Gidilen Kurslar, Meslekiçi Eğitim Bilgileri, Daha Önce Çalıştığı İşler/Tarihleri/Ayrılma Nedenleri, Referansların Ad-Soyadı/İşyeri/Görevi/Telefonu, Mezun Olduğu Okul/Bölüm/Okul Başlama ve BitişTarihi), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamera Kayıtları), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.3. Tedarikçi Yetkilisi

Tedarikçi Yetkilisi kişisel verileri;

a) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

b) Müşteri İşlem Bilgileri veri kategorisinden (Hesap Numarası/IBAN Bilgileri)

6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde bulunan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

c) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Telefon), Müşteri İşlem Bilgileri veri kategorisinden (Fatura Senet Çek Bilgileri, Gişe Dekontlarındaki Bilgiler), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamera Kayıtları)

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.4. Hissedar/Ortak

Hissedar/Ortak kişisel verileri;

  1. Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Anne-Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, Cinsiyet, Uyruk, İmza Sirküsü), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

b) Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (E-posta, Telefon), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamera Kayıtları), Görsel Kayıtlar veri kategorisinden (Fotoğraf)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.5. Çalışan Adayı

Çalışan Adayı kişisel verileri;

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebebine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.6. Stajyer

Stajyer kişisel verileri;

  1. Kimlik Bilgisi veri kategorisinden (Ad-Soyad, TC Kimlik No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Cinsiyet), İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Adres Bilgisi)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

b) İletişim Bilgisi veri kategorisinden (Telefon Bilgisi), Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgisi veri kategorisinden (Güvenlik Kamera Kayıtları)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

c) Finansal Bilgiler veri kategorisinden (Banka IBAN ve Hesap Numarası)

6698 sayılı Kanun’un 5.maddesinde bulunan “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”  

Hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.7. Ziyaretçi

Ziyaretçi kişisel verileri;

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunu meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

Hukuki sebebine dayanarak elektronik ortam araçları ve hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, genel alanlarda, giriş bekleme alanı, otopark hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntüler kayıt altına alınmak suretiyle fiziki ve otomatik yolla işlenmektedir.

 

7.8. Çevrimiçi Ziyaretçi

Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri;

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”

Hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 

 

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

8.1 ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler almaktadır.

 

8.2 Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, hiç kimsenin gereğinden fazla kişisel veriye erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır.

 

8.3 ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.

 

9. ÜÇÜNCÜ TARAF KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN TAAHHÜTLER

Kişi Grupları tarafından iletilen, 3. kişilere ilişkin, kişisel bilgileri, ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ tarafından işlenebileceği Kişi Grubu tarafından kabul edilir ve rıza verilir.  İlgili Kişi Grubu, ayrıca iletilen kişilere ve bilgilerine yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ve izinleri aldığını taahhüt eder.  Aksi durumdaki oluşacak zararlar ilgili Kişi Grubu nezdinde kalacaktır.

 

10. BAŞVURU USUL VE ESASLARI

İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; Ön Büro’dan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; fizema@hs04.kep.tr KEP adresimize, info@fizema.com.tr e-mail adresimize mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Kültür Mahallesi 721.Sokak No:22 Düzce adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ÖZEL FİZEMA TIP MERKEZİ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;  

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yardım ve Bilgi Almak İçin FİZEMA'yı Arayabilirsiniz...